Attribute

16:33 - 05/05/2018

Loại danh mục
Đối tượng danh mục
Danh sách chức năng
Tiện ích
Xóa cache

1. Xem danh sách attribute

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Attribute

 

Danh sách attribute được hiển thị

2. Tìm kiếm attribute

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Attribute

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào trường tìm kiếm → Bấm icon Tìm kiếm

Attribute nào khớp với dữ liệu vừa nhập sẽ hiển thị

3. Thêm mới attribute

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Attribute

•  Bước 2: Bấm button “Thêm mới

•  Bước 3: Nhập dữ liệu → Bấm “Thêm mới” để thêm mới 1 attribute

 

4. Sửa attribute

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Attribute

•  Bước 2: Bấm icon Sửa của attribute cần sửa

•  Bước 3: Sửa thông tin → Bấm “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

5. Xóa attribute

- Thao tác:

•  Bước 1:Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Attribute

•  Bước 2:

°  Xóa attribute riêng lẻ: Bấm icon Xóa của attribute cần xóa.

°  Xóa nhiều attribute: Tích chọn attribute → Bấm button “Xóa

•  Bước 3: Một thông báo sẽ hiển thị, hỏi người dùng sẽ có xóa attribute này đi không? Chọn “Đồng ý” để xóa.