Báo cáo bán buôn

Báo cáo bán buôn

10:58 - 02/05/2018

Báo cáo doanh thu
Báo cáo đơn hàng
Báo cáo bán lẻ
Báo cáo tồn kho
Báo cáo khách hàng

Người dùng có thể xem báo cáo Bán buôn theo các tiêu chí sau:

•  Bán buôn theo ngày tháng năm

•  Bán buôn theo nhân viên bán hàng

- Thao tác: Bấm menu “Báo cáo” → Bấm “Bán buôn” → Chọn một tiêu chí báo cáo muốn xem.

 Bảng thống kê cùng với biểu đồ tương ứng với từng tiêu chí sẽ được hiển thị