Báo cáo bán lẻ

Báo cáo bán lẻ

11:03 - 02/05/2018

Báo cáo doanh thu
Báo cáo đơn hàng
Báo cáo bán buôn
Báo cáo tồn kho
Báo cáo khách hàng

Người dùng có thể xem báo cáo Bán lẻ theo các tiêu chí sau:

•  Bán lẻ theo ngày tháng năm

•  Bán lẻ theo khách lẻ

•  Bán lẻ theo cửa hàng

- Thao tác: Bấm menu “Báo cáo” → Bấm “Bán lẻ” → Chọn một tiêu chí báo cáo muốn xem.

⇒ Bảng thống kê cùng với biểu đồ tương ứng với từng tiêu chí sẽ được hiển thị