Báo cáo khách hàng

Báo cáo khách hàng

11:32 - 02/05/2018

Báo cáo doanh thu
Báo cáo đơn hàng
Báo cáo bán buôn
Báo cáo bán lẻ
Báo cáo tồn kho

Người dùng có thể xem báo cáo Khách hàng theo các tiêu chí sau:

•  Tổng quan khách hàng

•  Cấp độ

•  Theo sản phẩm

- Thao tác: Bấm menu “Báo cáo” → Bấm “Khách hàng” → Chọn một tiêu chí báo cáo muốn xem.

 Bảng thống kê cùng với biểu đồ tương ứng với từng tiêu chí sẽ được hiển thị