Báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn kho

11:09 - 02/05/2018

Báo cáo doanh thu
Báo cáo đơn hàng
Báo cáo bán buôn
Báo cáo bán lẻ
Báo cáo khách hàng

Người dùng có thể xem báo cáo Tồn kho theo các tiêu chí sau:

•  Xuất nhập tồn theo sản phẩm.

•  Số lượng hàng tồn kho

- Thao tác: Bấm menu “Báo cáo” → Bấm “Tồn kho” → Chọn một tiêu chí báo cáo muốn xem.

 Bảng thống kê cùng với biểu đồ tương ứng với từng tiêu chí sẽ được hiển thị