Cài đặt vận chuyển

Cài đặt vận chuyển

14:38 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Tỉ giá tiền tệ

1. Xem danh sách vận chuyển

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Cài đặt vận chuyển”.


Danh sách vận chuyển hiển thị

2. Thêm mới vận chuyển

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Cài đặt vận chuyển”.

•  Bước 2: Bấm button “Thêm mới

•  Bước 3: Nhập dữ liệu để tính phí vấn chuyển → Bấm “Cập nhật” để lưu lại.

3. Sửa vận chuyển

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Cài đặt vận chuyển”.

•  Bước 2: Bấm vào icon hoa thị → chọn “Sửa” của vận chuyển nào cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin vận chuyển → Bấm “Cập nhật

4. Xóa vận chuyển

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Cài đặt vận chuyển

•  Bước 2: Bấm vào icon hoa thị → chọn “Xóa” của vận chuyển nào cần xóa.

•  Bước 3: Một thông báo hiển thị hỏi có xóa vận chuyển này không? Chọn “Đồng ý” để xóa.

5. Chuyển trạng thái vận chuyển

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Cài đặt vận chuyển

•  Bước 2: Bấm vào icon Trạng thái của vận chuyển nào cần thay đổi.