Chuyển kho

14:10 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí
Xuất excel danh sách phiếu xuất nhập kho

Sau khi phiếu Yêu cầu chuyển kho được duyệt, bộ phần kho A sẽ nhận phiếu yêu cầu, kiếm tra sản phẩm và số lượng có đúng yêu cầu không. Sau khi kiểm tra thì bộ phận quản lý kho A sẽ lập Phiếu chuyển kho -> sản phẩm sẽ được chuyển từ kho A sang kho B.

- Thao tác

•  Bước 1:

°  Cách 1: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → kích “Hành động” → Chọn “Thêm phiếu chuyển kho

°  Cách 2: Từ màn hình Danh sách sản phẩm xuất nhập kho → kích “Hành động” → Chọn “Thêm phiếu chuyển kho".

°  Cách 3: Từ left menu “Xuất nhập kho” → chọn “Thêm phiếu” → chọn “Chuyển kho

Hiển thị màn hình Thêm mới phiếu nhập nhà cung cấp

•  Bước 2: Hoàn thành thông tin trong form, các trường dấu có đánh dấu * đỏ và trường Sản Phẩm bắt buộc phải nhập.

°  Trường “File đính kèm”: để người dùng đính kèm thêm ảnh phiếu XNK, hóa đơn mua bán để đối chiếu (định dạng file tải lên là excel, word, file ảnh)

•  Bước 3: Bấm “Lưu(F7)”/”Lưu và in (F9)” để cập nhật sản phẩm và số lượng vào kho.

- Ta có thể cài đặc màn hình tiếp theo sẽ hiển thị sau khi lưu phiếu: Ở mục “Sau khi lưu dữ liệu”:

•  Nếu chọn “Xem chi tiết phiếu” → Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Chi tiết phiếu

•  Nếu chọn “Tạo phiếu mới” → Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Thêm phiếu nhập nhà cung cấp

Trong quá trình nhập người dùng muốn xóa thông tin vừa nhập để nhập lại -> Click “Nhập lại”.