Chuyển trạng thái chương trình khuyến mãi

Chuyển trạng thái chương trình khuyến mãi

08:57 - 26/04/2018

Xem danh sách chương trình khuyến mãi
Tìm kiếm chương trình khuyến mãi
Thêm mới chương trình khuyến mãi
Sửa chương trình khuyến mãi
Xóa chương trình khuyến mãi

Cho phép doanh nghiệp on/off chương trình khuyến mãi mà không cần phải xóa chương trình khuyến mãi đi. Ví dụ tạo một chương trình khuyến mãi mới nhưng chưa muốn áp dụng → Off nó đi

 

- Thao tác

•  Bước 1: Từ menu “Khuyến mãi” → chọn “Khuyến mãi”.

•  Bước 2:

°  Chuyển trạng thái từng chương trình khuyến mãi riêng lẻ → Nhấp vào icon Trạng thái của chương trình khuyến mãi cần thay đổi.

°  Chuyển trạng thái nhiều chương trình khuyến mãi → Tích chọn chương trình khuyến mãi → Bấm “Hành động” → Chọn “Kích hoạt”/”Không kích hoạt”.