Danh sách chức năng

Danh sách chức năng

16:11 - 05/05/2018

Loại danh mục
Đối tượng danh mục
Tiện ích
Attribute
Xóa cache

1. Xem danh sách chức năng

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Chức năng hệ thống”.

 Danh sách chức năng được hiển thị.

 

2. Tìm kiếm chức năng theo nhóm chức năng

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Chức năng hệ thống”.

•  Bước 2: Nhấp vào danh sách thả, chọn nhóm chức năng → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

Chức năng nào thuộc nhóm chức năng đã chọn sẽ được hiển thị

3. Sửa tên chức năng

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Chức năng hệ thống”.

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của chức năng ở cột “Tên chức năng

•  Bước 3: Sửa tên chức năng → Nhấp Enter hoặc click ra bên ngoài để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

4. Xóa chức năng

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Chức năng hệ thống”.

•  Bước 2:

°  Xóa chức năng riêng lẻ: Nhấp vào icon Xóa của chức năng cần xóa.

°  Xóa nhiều chức năng:Tích chọn chức năng → Bấm “Hành động” → Chọn “Xóa”.

•  Bước 3: Một thông báo hiện ra, hỏi xem có xóa chức năng này hay không? Chọn “Đồng ý” để xóa.

5. Ẩn/ Hiện chức năng

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Chức năng hệ thống”.

•  Bước 2: Nhấp icon Hiển thị/Ẩn ở cột hiển thị của chức năng tương ứng.

6. Đồng bộ chức năng

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Chức năng hệ thống”.

•  Bước 2: Bấm button “Đồng bộ chức năng”.