Đối tượng danh mục

Đối tượng danh mục

15:48 - 05/05/2018

Loại danh mục
Danh sách chức năng
Tiện ích
Attribute
Xóa cache

1. Xem danh sách đối tượng danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” →“Đối tượng danh mục

•  Bước 2: Chọn danh mục hệ thống từ danh sách thả

  Danh sách đối tượng danh mục được hiển thị.

- Có thể thay đổi giá trị cột Sắp Xếp của đối tượng danh mục bằng cách: nhập số vào cột vị trí hoặc nhấp vào mũi tên lên xuống để tăng giảm giá trị → Vị trí của đối tượng danh mục sẽ tự động được cập nhật.

2. Tìm kiếm đối tượng danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” →“Đối tượng danh mục

•  Bước 2: Chọn danh mục hệ thống từ danh sách thả.

•  Bước 3: Nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

⇒  Đối tượng danh mục nào khớp với dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị.

- Sau khi tìm kiếm, bấm icon Refresh để hiển thị lại toàn bộ danh sách đối tượng danh mục.

3. Thêm mới đối tượng danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” →“Đối tượng danh mục

•  Bước 2: Chọn danh mục hệ thống từ danh sách thả.

•  Bước 3: Nhấp button “Thêm mới

•  Bước 4: Nhập thông tin cho đối tượng danh mục → Bấm “Thêm mới”.

- Nếu người dùng muốn xóa hết dữ liệu để nhập lại từ đầu → Nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa đi và trở về trạng thái rỗng.

4. Sửa đối tượng danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” →“Đối tượng danh mục

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của đối tượng danh mục cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin → Nhấp “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

- Nếu người dùng muốn xóa các thông tin vừa nhập → nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa và dữ liệu nhập trước đó được hiển thị.

5. Xóa đối tượng danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” →“Đối tượng danh mục

•  Bước 2:

Nếu muốn xóa 1 đối tượng danh mục riêng lẻ: Bấm icon Xóa của đối tượng danh mục cần xóa.

Nếu muốn xóa nhiều đối tượng danh mục: Tích chọn đối tượng danh mục → Bấm button “Xóa

•  Bước 3: Một thông báo hiện ra, hỏi xem có xóa đối tượng danh mục này hay không? Chọn “Đồng ý” để xóa.

6. Chuyển trạng thái đối tượng danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” →“Đối tượng danh mục

•  Bước 2:

°  Nếu muốn thay đổi trạng thái 1 đối tượng danh mục riêng lẻ: Bấm icon Trạng thái của đối tượng danh mục cần thay đổi.

°  Nếu muốn thay đổi trạng thái nhiều đối tượng danh mục: Tích chọn đối tượng danh mục → Bấm “Hành động” → Chọn “Kích hoạt”/”Không kích hoạt”.