Email

11:41 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Cài đặt vận chuyển
Tỉ giá tiền tệ

1. Cấu hình Email

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu "Cài đặt" → “Cài đặt chung” → “Email

•  Bước 2: Cấu hình email → Bấm “Lưu thông tin

2. Template Email

- Ý nghĩa: Người dùng có thể sử dụng nội dung email mẫu hoặc tạo nội dung email mới sẽ được gửi đến khác hàng khi khách hàng thực hiện thao tác nào đó trên website.

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu "Cài đặt" → “Cài đặt chung” → “Email

•  Bước 2: Chọn tab Template Email → tích chọn “Tự thiết kế” → Nhập nội dung emal →  Bấm “Cập nhật”.

3. Test gửi thử email

- Ý nghĩa: Người dùng có thể test thử nội dung email sẽ được gửi đến khách hàng bằng cách gửi đến 1 mail nào đó của họ.

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu "Cài đặt" → “Cài đặt chung” → “Email

•  Bước 2: Chọn tab Gửi thử → Nhập địa chỉ email và chọn mẫu mail cần gửi → Bấm “Gửi email