Lịch sử sao lưu dữ liệu

Lịch sử sao lưu dữ liệu

16:51 - 05/05/2018

1. Xem danh sách lịch sử sao lưu dữ liệu

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Lịch sử sao lưu dữ liệu

 

  Danh sách lịch sử sao lưu dữ liệu hiển thị

2. Tìm kiếm bản sao lưu dữ liệu

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Lịch sử sao lưu dữ liệu

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào trường Tìm kiếm → Bấm icon Tìm kiếm

  Bản sao nào khớp với dữ liệu tìm kiếm sẽ hiển thị.

3. Thêm mới bản sao lưu dữ liệu

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Lịch sử sao lưu dữ liệu

•  Bước 2: Bấm “Tạo bản sao lưu mới

•  Bước 3: Bấm “Tạo bản sao lưu

  Bản sao lưu dữ liệu mới được tạo ra

4. Khôi phục cơ sở dữ liệu

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Lịch sử sao lưu dữ liệu

•  Bước 2: Bấm icon “Khôi phục cơ sở dữ liệu

•  Bước 3: Bấm button “Khôi phục cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu sẽ được khôi phục theo bản sao lưu dữ liệu

5. Xóa bản sao lưu dữ liệu

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Lịch sử sao lưu dữ liệu

•  Bước 2:

°  Xóa bản sao lưu riêng lẻ: Bấm icon Xóa của bản sao lưu cần xóa.

°  Xóa nhiều bản sao lưu : Tích chọn bản sao lưu → Bấm button “Xóa”.

•  Bước 3: Một thông báo hệ thống hiển thị, hỏi người dùng có muốn xóa bản sao lưu không? Bấm “Đồng ý” để xóa.