Loại danh mục

Loại danh mục

15:01 - 05/05/2018

Đối tượng danh mục
Danh sách chức năng
Tiện ích
Attribute
Xóa cache

1. Xem danh sách loại danh mục

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Hệ thống” → Chọn “Loại danh mục

  Danh sách loại danh mục được hiển thị.

2. Tìm kiếm loại danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Hệ thống” → Chọn “Loại danh mục

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

Danh mục hệ thống nào khớp với dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị.

3. Thêm mới loại danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Hệ thống” → Chọn “Loại danh mục

•  Bước 2: Nhấp button “Thêm mới”.

•  Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cho các trường → Bấm “Thêm mới

- Nếu người dùng muốn xóa hết dữ liệu để nhập lại từ đầu → Nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa đi và trở về trạng thái rỗng.

4. Sửa loại danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Hệ thống” → Chọn “Loại danh mục

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của loại danh mục cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin → Nhấp “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

- Nếu người dùng muốn xóa các thông tin vừa nhập → nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa và dữ liệu nhập trước đó được hiển thị.

5. Xóa danh mục hệ thống

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Hệ thống” → Chọn “Loại danh mục

•  Bước 2:

°  Nếu muốn xóa 1 danh mục hệ thống riêng lẻ: Bấm icon Xóa của danh mục hệ thống cần xóa.

°  Nếu muốn xóa nhiều danh mục hệ thống: Tích chọn danh mục hệ thống → Bấm button “Xóa

•  Bước 3: Một thông báo hiện ra, hỏi xem có xóa danh mục hệ thống này hay không? Chọn “Đồng ý” để xóa.

6. Chuyển trạng thái danh mục

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Hệ thống” → Chọn “Loại danh mục

•  Bước 2: Nhấp icon Trạng thái để chuyển trạng thái.

7. Clear cache

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Hệ thống” → Chọn “Loại danh mục

•  Bước 2: Nhấp “Hành động” → chọn “Clear cache”.