Ngôn ngữ

17:02 - 03/05/2018

Thông tin website
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển
Tỉ giá tiền tệ

1. Xem danh sách ngôn ngữ

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Ngôn ngữ”.

Danh sách ngôn ngữ được hiển thị

2. Tìm kiếm ngôn ngữ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Ngôn ngữ”.

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

 Ngôn ngữ nào khớp với dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị.

- Sau khi tìm kiếm, bấm icon Refresh  để hiển thị lại toàn bộ danh sách ngôn ngữ.

3. Thêm mới ngôn ngữ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Ngôn ngữ”.

•  Bước 2: Nhấp button “Thêm ngôn ngữ mới

•  Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cho các trường → Bấm “Thêm mới

- Nếu người dùng muốn xóa hết dữ liệu để nhập lại từ đầu → Nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa đi và trở về trạng thái rỗng.

- Khi thêm một ngôn ngữ mới, bạn phải nhập dữ liệu cho ngôn ngữ này như sản phẩm, tin tức, video, thư viện ảnh,....

4. Sửa ngôn ngữ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Ngôn ngữ”.

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của ngôn ngữ cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin → Nhấp “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

- Nếu người dùng muốn xóa các thông tin vừa nhập → nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa và dữ liệu nhập trước đó được hiển thị.

5. Xóa ngôn ngữ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Ngôn ngữ”.

•  Bước 2:

°  Xóa ngôn ngữ riêng lẻ: Bấm icon Xóa của ngôn ngữ cần xóa.

°  Xóa nhiều ngôn ngữ: Tích chọn ngôn ngữ → Bấm button “Xóa”.

•  Bước 3: Một thông báo hiện ra, hỏi xem có xóa ngôn ngữ này hay không? Chọn “Đồng ý” để xóa.

6. Chuyển trạng thái ngôn ngữ

- Thao tác:

          •  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Ngôn ngữ”.

          •  Bước 2:

°  Chuyển trạng thái từng ngôn ngữ riêng lẻ: Nhấp vào icon Trạng thái của ngôn ngữ cần chuyển trạng thái

°  Chuyển trạng thái nhiều ngôn ngữ: Tích ngôn ngữ → Bấm “Hành động” → Chọn “Kích hoạt”/”Không kích hoạt”.