Phân quyền

17:04 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển

1. Xem danh sách các nhóm quyền

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Phân quyền”.

Danh sách các nhóm quyền được hiển thị.

- Người dùng có thể sắp xếp danh sách nhóm quyền theo tên nhóm với thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách: Nhấp vào tên cột “Nhóm quyền”.

2. Tìm kiếm nhóm quyền theo tên

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Phân quyền

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

  Nhóm quyền nào có tên khớp với dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị.

- Sau khi tìm kiếm, người dùng bấm icon Refresh để hiển thị lại toàn bộ danh sách nhóm quyền

3. Thêm mới nhóm quyền

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Phân quyền”.

•  Bước 2: Nhấp button “Thêm nhóm quyền”.

•  Bước 3: Nhập dữ liệu → Bấm “Thêm mới” để tạo nhóm quyền mới.

- Nếu người dùng muốn xóa hết dữ liệu để nhập lại từ đầu → Nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa đi và trở về trạng thái rỗng.

4. Sửa nhóm quyền

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Phân quyền”.

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của nhóm quyền cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin → Nhấp “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

- Nếu người dùng muốn xóa các thông tin vừa nhập → nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa và dữ liệu nhập trước đó được hiển thị.

5. Xóa nhóm quyền

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Phân quyền”.

•  Bước 2:

°  Xóa nhóm quyền riêng lẻ: Nhấp vào icon Xóa của nhóm quyền cần xóa.

°  Xóa nhiều nhóm quyền: Tích chọn nhóm quyền → Bấm button “Xóa”.

•  Bước 3: Một thông báo hiện ra, hỏi xem có xóa nhóm quyền hay không? Chọn “Đồng ý” để xóa.

6. Cài đặt quyền

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Phân quyền”.

•  Bước 2: Nhấp button “Cài đặt quyền”.

•  Bước 3: Ngang là các nhóm quyền, dọc là các chức năng, các tab phía bên trên là tab về các nhóm chức năng. Người dùng sẽ tích chọn vào các chức năng ứng với quyền truy cập cho nhóm quyền đó.

•  Bước 4: Nhấp “Cập nhật” để lưu lại cài đặt

- Nếu người dùng muốn xóa hết dữ liệu để nhập lại từ đầu → Nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa đi và trở về trạng thái rỗng.