Sửa chương trình khuyến mãi

Sửa chương trình khuyến mãi

16:58 - 24/04/2018

Xem danh sách chương trình khuyến mãi
Tìm kiếm chương trình khuyến mãi
Thêm mới chương trình khuyến mãi
Xóa chương trình khuyến mãi
Chuyển trạng thái chương trình khuyến mãi

Cho phép doanh nghiệp chỉnh sửa, cập nhật chương trình khuyến mãi

- Thao tác

•  Bước 1: Từ menu “Khuyến mãi” → chọn “Khuyến mãi”.

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của chương trình khuyến mãi cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin về chương trình khuyến mãi hoặc Điều kiện khuyến mãi → Nhấp “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa chỉnh sửa.