Sửa phiếu xuất nhập kho

Sửa phiếu xuất nhập kho

15:11 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Cho phép người dùng chỉnh sửa, cập nhật phiếu xuất nhập kho

- Thao tác

•  Bước 1: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → Bấm biểu tượng Hoa thị  ở cột của phiếu cần sửa -> Chọn “Sửa phiếu” hiển thị màn hình Sửa dữ liệu và lưu lại.

•  Bước 2: Sửa thông tin trong phiếu → Bấm “Lưu”/”Lưu và in” để lưu lại.

- Người dùng nếu muốn xóa thông tin vừa nhập để trở về dữ liệu ban đầu -> bấm “Nhập lại

- Có thể cài đặc màn hình tiếp theo sẽ hiển thị sau khi lưu phiếu: Ở mục “Sau khi lưu dữ liệu”:

•  Nếu chọn “Xem chi tiết phiếu” → Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Chi tiết phiếu

•  Nếu chọn “Tạo phiếu mới” → Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Thêm phiếu nhập nhà cung cấp