Thêm mới chương trình khuyến mãi

Thêm mới chương trình khuyến mãi

16:48 - 24/04/2018

Xem danh sách chương trình khuyến mãi
Tìm kiếm chương trình khuyến mãi
Sửa chương trình khuyến mãi
Xóa chương trình khuyến mãi
Chuyển trạng thái chương trình khuyến mãi

Cho phép doanh nghiệp tạo chương trình khuyến mãi để kích thích khách mua hàng

- Thao tác

•  Bước 1: Từ menu “Khuyến mãi” → chọn “Khuyến mãi”.

•  Bước 2: Nhấp button “Tạo chương trình khuyến mãi

•  Bước 3: Nhập dữ liệu cho chương trình khuyến mãi.

°  Người dùng thêm thông tin cho chương trình khuyến mãi: chương trình khuyến mãi sẽ theo kiểu chiết khấu (áp dụng ngay lúc khách mua hàng) hay tích điềm người dùng (không áp dụng ngay lúc mua hàng, mà sẽ tích đến 1 số điểm nhất định thì sẽ được hưởng khuyến mãi). → Bằng cách bật phần Chiết khấu hoặc Tích điểm người dùng sang ON.

°  Có thể chiết khấu theo sản phẩm hoặc theo hóa đơn, hoặc đơn hàng với kiểu chiết khấu là % hoặc $, giá trị triết khấu là trường bắt buộc phải điền vào.

°  Tích điểm theo % đơn hàng hoặc theo điểm cộng, giá trị tích điểm là trường bắt buộc phải điền vào.

•  Bước 4: Bấm “Thêm mới” để thêm mới chương trình khuyến mãi.