Thêm phiếu nhập nhà cung cấp

Thêm phiếu nhập nhà cung cấp

10:41 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí
Xuất excel danh sách phiếu xuất nhập kho

Bộ phận mua hàng sẽ tìm kiếm nhà cung cấp và tiến hành mua hàng. Khi hàng hóa được mua về kho, bộ phận kho sẽ nhận phiếu giao hàng, kiểm tra số lượng và chất lượng của hàng có đúng với yêu cầu mua hàng không. Sau khi kiếm tra số lượng và chất lượng thì bộ phận quản lý kho lập phiếu nhập kho.

- Thao tác

•  Bước 1:

°  Cách 1: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → chọn button “Nhập hàng mới

°  Cách 2: Từ màn hình Danh sách sản phẩm xuất nhập kho → chọn “Nhập hàng mới”.

°  Cách 3: Từ left menu “Xuất nhập kho” → chọn “Thêm phiếu” → chọn “Nhập nhà cung cấp

Hiển thị màn hình Thêm mới phiếu nhập nhà cung cấp

•  Bước 2: Hoàn thành thông tin trong form, các trường dấu có đánh dấu * đỏ và trường Sản Phẩm bắt buộc phải nhập.

°  Người dùng nếu nhập chiết khấu cho từng sản phẩm thì sẽ không nhập được chiết khâu tổng đơn hàng và ngược lại.

°  Tiền mặt: Ghi nhận doanh nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp

°  Chuyển khoản: Ghi nhận doanh nghiệp đã thanh toán bằng chuyển khoản cho nhà cung cấp

•  Trong quá trình nhập dữ liệu, nếu không tìm thấy nhà cung cấp trong trường Nhà cung cấp -> người dùng có thể thêm nhanh nhà cung cấp:

°  Bấm “+ Thêm NCC

°  Hoàn thành thông tin trong form -> Bấm “Thêm mới” để thêm nhanh nhà cung cấp.

•  Bước 3: Bấm “Lưu (F7)”/”Lưu và in (F9)”.

- Ta có thể cài đặc màn hình tiếp theo sẽ hiển thị sau khi lưu phiếu: Ở mục “Sau khi lưu dữ liệu”:

•  Nếu chọn “Xem chi tiết phiếu” -> Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Chi tiết phiếu

•  Nếu chọn “Tạo phiếu mới” -> Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Thêm phiếu nhập nhà cung cấp

- Trong quá trình nhập người dùng muốn xóa thông tin vừa nhập để nhập lại -> Chọn “Nhập lại”.