Thêm phiếu trả nhà cung cấp

Thêm phiếu trả nhà cung cấp

11:29 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí
Xuất excel danh sách phiếu xuất nhập kho

Khi có sản phẩm lỗi, bộ phận kho sẽ xem danh sách sản phẩm lỗi, đóng gói, lập phiếu xuất kho – trả nhà cung cấp và gửi sản phẩm lại cho nhà cung cấp.

- Thao tác

•  Bước 1:

°  Cách 1: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho -> kích “Hành động” -> Chọn “Trả nhà cung cấp”.

°  Cách 2: Từ màn hình Danh sách sản phẩm xuất nhập kho -> kích “Hành động” -> Chọn “Trả nhà cung cấp”.

°  Cách 3: Từ left menu “Xuất nhập kho” -> chọn “Thêm phiếu” -> chọn “Trả nhà cung cấp”.

Hiển thị màn hình Thêm mới phiếu trả nhà cung cấp

•  Bước 2: Hoàn thành thông tin trong form, các trường dấu có đánh dấu * đỏ và trường Sản Phẩm bắt buộc phải nhập.

°  Người dùng nếu nhập chiết khấu cho từng sản phẩm thì sẽ không nhập được chiết khâu tổng đơn hàng và ngược lại.

°  Tiền mặt: Ghi nhận nhà cung cấp đã thanh toán bằng tiền mặt cho doanh nghiệp

°  Chuyển khoản: Ghi nhận nhà cung cấp đã  thanh toán bằng chuyển khoản cho doanh nghiệp.

•  Trong quá trình nhập dữ liệu, nếu không tìm thấy nhà cung cấp trong trường Nhà cung cấp -> người dùng có thể thêm nhanh nhà cung cấp:

°  Bấm “+ Thêm NCC

°  Hoàn thành thông tin trong form -> Bấm “Thêm mới” để thêm nhanh nhà cung cấp.

•  Bước 3: Bấm “Lưu (F7)”/”Lưu và in (F9)”.

- Có thể cài đặc màn hình tiếp theo sẽ hiển thị sau khi lưu phiếu: Ở mục “Sau khi lưu dữ liệu”:

•  Nếu chọn “Xem chi tiết phiếu” → Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Chi tiết phiếu

•  Nếu chọn “Tạo phiếu mới” → Sau khi lưu sẽ chuyển sang trang Thêm phiếu nhập nhà cung cấp

- Trong quá trình nhập người dùng muốn xóa thông tin vừa nhập để nhập lại -> Click “Nhập lại”.