Tỉ giá tiền tệ

Tỉ giá tiền tệ

15:55 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển

1. Xem danh sách tiền tệ

Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉ giá tiền tệ”.

  Danh sách  tiền tệ được hiển thị

- Việt nam đồng là tiền tệ mặc định.

2. Tìm kiếm tiền tệ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉ giá tiền tệ

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

Tiền tệ nào khớp với dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị.

- Sau khi tìm kiếm, bấm icon Refresh  để hiển thị lại toàn bộ danh sách tiền tệ.

3. Thêm mới tiền tệ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉ giá tiền tệ

•  Bước 2: Nhấp “Hành động” → Chọn “Thêm mới

•  Bước 3: Nhập dữ liệu → Bấm “Thêm mới

- Nếu người dùng muốn xóa hết dữ liệu để nhập lại từ đầu → Nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa đi và trở về trạng thái rỗng.

4. Sửa tiền tệ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉ giá tiền tệ

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của tiền tệ cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin → Nhấp “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

 

- Nếu người dùng muốn xóa các thông tin vừa nhập → nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa và dữ liệu nhập trước đó được hiển thị.

5. Chuyển trạng thái tiền tệ

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉ giá tiền tệ

•  Bước 2:

°  Chuyển trạng thái tiền tệ riêng lẻ: Nhấp vào icon Trạng thái của tiền tệ cần chuyển trạng thái

°  Chuyển trạng thái nhiều tiền tệ: Tích chọn tiền tệ → Bấm “Hành động” → Chọn “Kích hoạt”/”Không kích hoạt”.

- Không thể thay đổi trạng thái của tiền tệ mặc định Việt nam đồng.