Tiện ích

16:25 - 05/05/2018

Loại danh mục
Đối tượng danh mục
Danh sách chức năng
Attribute
Xóa cache

1. Cài đặt tiện ích

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Tiện ích”.

•  Bước 2: Bấm vào tab “Cài đặt thêm tiện ích”.

•  Bước 3: Bấm “Cài đặt” để cài đặt tiện ích.

2. Gỡ bỏ tiện ích

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Tiện ích”.

•  Bước 2: Bấm vào tab “Tiện ích đã cài đặt”.

•  Bước 3: Bấm “Bỏ cài đặt” để gỡ tiện ích.