Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

14:20 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Xuất excel danh sách phiếu xuất nhập kho

Người dùng có thể tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí căn bản hoặc nâng cao bằng cách bấm  để mở rộng phần tìm kiếm nâng cao.

- Thao tác: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → nhập dữ liệu vào các tiêu chí tìm kiếm → Bấm icon Search 

⇒ Danh sách phiếu xuất nhập khớp với dữ liệu vừa nhập sẽ hiển thị.

- Bộ lọc cho phép lọc theo các tiêu chí sau:

•  Cửa hàng: Lọc phiếu XNK phát sinh của từng cửa hàng.

•  ID/Mã: Lọc theo mã phiếu XNK.

•  Sản phẩm:Lọc theo sản phẩm có trong phiếu XNK

•  IMEI: Lọc theo số IMEI của sản phẩm (Đối với danh nghiệp quản lý sản phẩm IMEI)

•  Loại: Nhập hoặc Xuất.

•  Kiểu: Lọc theo kiểu phiếu

•  Nhà cung cấp: Lọc phiếu XNK phát sinh của từng nhà cung cấp.

•  Người gửi: Lọc theo tên người gửi được thêm khi lập phiếu XNK.

•  Ngày tạo: Lọc theo ngày tạo phiếu XNK.

Lọc phiếu XNK trong 1 ngày, ví dụ: 14/10 thì nhập 14/10 -> 15/10 => Sẽ lọc từ 0h00 ngày 14 đến 0h00 ngày 15

•  Người tạo: Lọc theo người tạo phiếu XNK

•  Người nhận: Lọc theo tên người nhận được thêm khi lập phiếu XNK.

•  Nhân viên: Lọc theo tên của nhân viên bán hàng

•  Ghi chú:Lọc theo những từ khóa trong đoạn Ghi chú thêm khi lập phiếu XNK.

- Bấm icon Refresh  để hiển thị lại toàn bộ danh sách phiếu sau tìm kiếm.