Tìm kiếm sản phẩm xuất nhập kho theo các tiêu chí

Tìm kiếm sản phẩm xuất nhập kho theo các tiêu chí

15:41 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm xuất nhập kho theo các tiêu chí căn bản hoặc nâng cao bằng cách bấm  để mở rộng phần tìm kiếm nâng cao.

- Thao tác: Từ màn hình Danh sách sản phẩm xuất nhập kho → Nhập dữ liệu vào các trường → Bấm icon Tìm kiếm 

Danh sách sản phẩm khớp với dữ liệu vừa nhập sẽ hiển thị.

•  Bộ lọc cho phép lọc theo các tiêu chí sau:

°  Cửa hàng: Lọc sản phẩm XNK phát sinh của từng cửa hàng

°  ID: Lọc sản phẩm XNK theo ID của phiếu XNK

°  Tên/Mã/Mã vạch: Lọc sản phẩm XNK theo tên/ mã/ mã vạch sản phẩm

°  Loại: Nhập hoặc Xuất

°  Kiểu: Lọc theo kiểu phiếu

°  Hãng SX: Lọc sản phẩm XNK theo hãng sản xuất

°  Người nhập: Lọc theo tên người tạo phiếu XNK

°  Ngày tạo:Lọc theo ngày xuất nhập kho của sản phẩm.

Lọc sản phẩm XNK trong 1 ngày, ví dụ 14/10 thì nhập 14/10 -> 15/10 => Sẽ lọc từ 0h00 ngày 14 đến 0h00 ngày 15

°  Giá nhập: Lọc sản phẩm trong khoảng giá nhập cụ thể

°  Giá vốn: Lọc sản phẩm trong khoảng giá vốn cụ thể

°  Tổng tiền: Lọc sản phẩm trong khoảng tổng tiền cụ thể.

- Bấm icon Refresh  để hiển thị lại toàn bộ danh sách phiếu sau tìm kiếm.