Tỉnh thành

10:13 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Email
Cài đặt vận chuyển
Tỉ giá tiền tệ

1. Xem danh sách tỉnh thành

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Tỉnh thành”.

  Danh sách  quốc gia được hiển thị

- Tương ứng với mỗi quốc gia, sẽ có các tỉnh/thành phố, quận huyện, phường xã → Người dùng có thể xem bằng cách nhấp vào button “Danh sách thành phố” tương ứng của mỗi quốc gia → button “Danh sách quận huyện” → “Danh sách phường xã”.

2. Tìm kiếm tỉnh thành

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Tỉnh thành

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

⇒ Quốc gia nào khớp với dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị.

- Nếu ở trang danh sách thành phố, quận huyện, phường xã thì người dùng đều có thể tìm kiếm các đia danh thông qua phần tìm kiếm ở phía trên.

- Sau khi tìm kiếm, bấm icon Refresh để hiển thị lại toàn bộ danh sách tỉnh thành

3. Thêm mới tỉnh thành

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → chọn “Tỉnh thành

•  Bước 2: Nhấp button “Thêm quốc gia”

•  Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cho các trường → Nhấp “Thêm mới

- Nếu người dùng muốn xóa hết dữ liệu để nhập lại từ đầu → Nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa đi và trở về trạng thái rỗng.

- Việc thêm mới tỉnh thành phố, quận huyện, phường xã cũng tương tự như thêm mới một quốc gia.

4. Sửa tỉnh thành

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉnh Thành

•  Bước 2: Nhấp vào icon Sửa của địa danh cần sửa.

•  Bước 3: Sửa thông tin → Nhấp “Cập nhật” để lưu lại dữ liệu vừa nhập.

- Nếu người dùng muốn xóa các thông tin vừa nhập → nhấp “Nhập lại” → Dữ liệu vừa nhập bị xóa và dữ liệu nhập trước đó được hiển thị.

- Việc sửa tỉnh thành phố, quận huyện, phường xã cũng tương tự.

5. Xóa tỉnh thành

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉnh Thành”.

•  Bước 2:

°  Xóa ngôn ngữ riêng lẻ: Bấm icon Xóa của ngôn ngữ cần xóa.

°  Xóa nhiều ngôn ngữ: Tích chọn ngôn ngữ → Bấm button “Xóa”.

Bước 3: Một thông báo hiện ra, hỏi xem có xóa địa danh này hay không? Chọn “Đồng ý” để xóa.

6. Chuyển trạng thái tỉnh thành

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Tỉnh thành”.

•  Bước 2:

°  Chuyển trạng thái tỉnh thành riêng lẻ: Nhấp vào icon Trạng thái của tỉnh thành cần chuyển trạng thái

°  Chuyển trạng thái nhiều tỉnh thành: Tích chọn tỉnh thành → Bấm “Hành động” → Chọn “Kích hoạt”/”Không kích hoạt”.