Xem chi tiết phiếu xuất nhập

Xem chi tiết phiếu xuất nhập

14:41 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Quản lý thông tin chi tiết phiếu xuất nhập kho

- Thao tác

•  Cách 1: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → bấm mã phiếu.

•  Cách 2: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → bấm biểu tượng Hoa thị  của phiếu cần xem chi tiết → Chọn “Chi tiết phiếu

•  Cách 3: Từ màn hình Danh sách sản phẩm xuất nhập kho -> Bấm biểu tượng Hoa thị  ở cột của sản phẩm cần xem chi tiết -> Chọn “Chi tiết phiếu"

Hiển thị màn hình Chi tiết phiếu xuất nhập kho.