Xem danh sách chương trình khuyến mãi

Xem danh sách chương trình khuyến mãi

16:35 - 24/04/2018

Tìm kiếm chương trình khuyến mãi
Thêm mới chương trình khuyến mãi
Sửa chương trình khuyến mãi
Xóa chương trình khuyến mãi
Chuyển trạng thái chương trình khuyến mãi

Cho phép doanh nghiệp quản lý danh sách mã coupon hiện có trên hệ thống

- Thao tác: Từ menu “Khuyến mãi” → chọn “Khuyến mãi”.

→ Danh sách các khuyến mãi được hiển thị.

- Có thể nhóm chương trình khuyến mãi theo trạng thái bằng cách nhấp vào tiêu đề trạng thái.