Xem danh sách phiếu xuất nhập kho

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho

09:55 - 26/04/2018

Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí
Xuất excel danh sách phiếu xuất nhập kho

Xem danh sách toàn bộ phiếu xuất nhập kho của tất cả sản phẩm trong doanh nghiệp.

- Thao tác: Từ left menu “Xuất nhập kho” -> chọn “Phiếu xuất nhập kho” hiển thị màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho.

 

•  Thông tin trong danh sách phiếu XNK:

°  Mã/Ngày:

°  : Mỗi phiếu XNK sẽ được hệt hống cấp cho 1 mã phiếu riêng.

°  Ngày: Ngày tạo phiếu XNK.

°  Kiểu phiếu: gồm có

Nhập – nhà cung cấp

Nhập sản phẩm từ nhà cung cấp

Nhập – chuyển kho

Nhập sản phẩm từ kho khác được chuyển đến kho hiện đang sử dụng phẩn mềm (của cùng 1 doanh nghiệp).

Nhập –khác

Không thuộc các dạng xuất nhập khẩu nêu trên, ví dụ nhập sản phẩm lỗi từ khách hàng, …

Xuất – nhà cung cấp

Xuất sản phẩm từ kho trả cho nhà cung cấp

Xuất – Bán lẻ

Xuất sản phẩm từ kho bán cho khách lẻ.

Xuất – bán buôn

Xuất sản phẩm từ kho bán cho khách buôn.

Xuất – chuyển kho

Xuất sản phẩm từ kho hiện tại đang sử dụng phần mềm chuyển sang kho khác

°  Xuất – nhập kho: Hiển thị kho liên quan đến hoạt động của phiếu

°  Số SP: Số loại sản phẩm có trong phiếu XNK

°  SL: Tổng số lượng sản phảm có trong phiếu XNK

°  Tổng tiền:Tổng giá trị (thành tiền) của phiếu XNK.

°  Chiết khấu: Số tiền chiết khấu trong phiếu XNK

°  Nhân viên: Nhân viên lập phiếu XNK

°  Ghi chú: Ghi chú, mô tả thêm về phiếu XNK