Xem danh sách sản phẩm xuất nhập

Xem danh sách sản phẩm xuất nhập

15:23 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Cho phép doanh nghiệp quản lý tổng quan về tất cả nhưng phát sinh nhập – xuất của sản phẩm trên toàn bộ hệ thống kho hàng, cửa hàng của doanh nghiệp

- Thao tác: Từ left menu “Xuất nhập kho” → chọn “Sản phẩm xuất nhập kho” -> hiển thị màn hình Danh sách sản phẩm xuất nhập kho

 

•  Thông tin trong danh sách sản phẩm XNK:

°  Xuất – nhập kho: Hiển thị kho liên quan đến hoạt động xnk của sản phẩm

°  Sản phẩm: Sản phẩm XNK

°  Ngày: Ngày xuất nhập kho của sản phẩm

°  SL nhập/xuất: Số lượng nhập/xuất kho của sản phẩm

°  Giá nhập/xuất: Giá nhập/xuất sản phẩm

°  Giá gốc: Giá gốc của sản phẩm

°  Chiết khấu: Sản phẩm được chiết khấu bao nhiều khi nhập/xuất kho

°  Tổng tiền: Tổng tiền = Giá nhập/xuất * số lượng nhập/xuất.

°  Ghi chú: Ghi chú mô tả thêm về sản phẩm XNK