Xuất nhập kho

Xuất nhập kho

16:58 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cấu hình chung” → “Xuất nhập kho

•  Bước 2: Cấu hình xuất nhập kho

°  Số ngày trả hàng: nếu ngày tạo hóa đơn so với thời điểm hiện tại quá số ngày được cấu hình -> phiếu đó không thể tạo được phiếu trả hàng (tức là khách hàng không thể trả được hàng nếu quá số ngày quy định)

°  Có thể ON/OFF trường “Không bắt buộc nhập nhân viên bán hàng”, “Bắt buộc nhập thông tin khách hàng”, “Không bắt buộc nhập IMEI” để cho phép một trường là bắt buộc phải nhập hay không khi thêm mới một hóa đơn.

°  Chặn sửa giá khi bán hàng: Khi tạo mới hóa đơn -> người tạo hóa đơn không thể sửa giá bán sản phẩm khi trường này để ON.

°  Số ngày sửa phiếu: nếu ngày tạo phiếu XNK so với thời điểm hiện tại quá số ngày được cấu hình -> Không thể sửa được phiếu XNK đó

°  Số ngày xóa phiếu: nếu ngày tạo hóa đơn so với thời điểm hiện tại quá số ngày được cấu hình -> Không thể xóa được phiếu XNK đó.